Indian

Vishnu Sahasranamam Mp3 Free Download

Vishnu Sahasranamam Mp3 Free Download

About the Song

Vishnu Sahasranamam is a devotional bhakti song dedicated to Lord Vishnu. The song is sung by MS Subbulakshmi. Given below are the details about the song after which the link to vishnu sahasranamam mp3 free download is given for you.

Vishnu Sahasranamam Mp3 Free Download

Credits

Song name – vishnu sahasranamam

Artist – MS Subbulakshmi

 

Lyrics of the Song

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam

Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé

 

Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham

Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim

Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé

Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha

 

Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané

Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé

Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth

Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé

Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. 

 

Shree Vaisham Pãyana Uvacha

Shruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha Sarvashaha

Yudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha

Yudhishtira Uvacha

Kimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parãyanam

Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã Shubam

 

Go Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo Mathaha

Kim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth

Shree Bheeshmã Uvacha

Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam

Sthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha

 

Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam

Dhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha 10

 

Anãdhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram

Lokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth

 

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm Keerthivardhanam

Lokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo Mathaha

Yath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha

 

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha

Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parãyanam

Pavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha Mangalam

Daivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã 

 

Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi Yugãgamé

Yasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé

Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya Bhoopathé

Vishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham

 

Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni Mahãthmanaha

Rushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé

Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso Mahãmunihi

Chchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha

 

Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki Nandhanaha

Thrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe 20

 

Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum Mahéswaram

Anaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-Thamam

 

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranãma Sthothra Mahãmanthrasya

Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi

a***htup Ch-Chandaha

Sri Mahavishnu Paramãthmã Sirmãn Narãyano Dévathã

Amruthãm Shoothbavo Bãnurithi Beejam

Dévakee Nandhan Srashtéthi Sakthihi

Uthbava Kshobhano Déva Ithi Paramo Manthraha

Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam

Shãrngadhanva Gadhãdhara Ithyasthram

Radhãngapãni Rakshobhya Ithi Néthram

Thrisãma Sãmaka Sãméthi Kavacham

Aanandam Parbrahméthi Yonihi

Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha

Sri Viswaroopa Ithi Dhyãnam

 

Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japé Viniyogaha

 

Dhyãnam

 

Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikãnãm

Malãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha

 

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi

Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Néthré

Karnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

 

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi

Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

 

Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham Surésam

Vishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam

 

Lakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna Gamyam

Vandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham

 

Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham

Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam

Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe

Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave

 

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam

Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam 5

 

Chayayam Parijathasya Héma Simhasano Parihi

Aasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha Malankrutham

 

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam

Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye

 

Om

 

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu

Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

 

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi

Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Évacha

 

Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna Purusheshwaraha

Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha

 

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha

Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha

 

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha

Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5

 

Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu

Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

 

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha

Prabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam Param

 

Eashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi

Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha

 

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha

Anuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan

 

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha

Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10

 

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha

Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha

 

Vasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-Samaha

Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi

 

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha

Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha

 

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha

Vedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith Kavihi

 

Lokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha

Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15

 

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha

Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu

 

Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha

Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha

Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu

Atheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho Mahabalaha

 

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi

Anir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk

 

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi

Aniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi 20

 

Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha

Hiranya Nabhas Suthapã Padmanabha Prajapthihi

 

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-Stiraha

Ajo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã Surarihã

 

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha

Nimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi Rutharathee

 

Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã Sameeranaha

Sahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-Sahasrapath

 

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha

Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha

Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu

Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha

 

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi

Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha

 

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha

Varthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth Sagaraha

 

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu

Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha

 

Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã Pratãpanaha

Ruddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi

 

Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha

Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parãkramaha

 

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano Nalaha

Kamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu

 

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha

Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith

 

Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho Vrushaha

Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha

 

Achyutha Prathitha Pranaha Prãnatho Vasuvanujaha

Apãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35

 

 Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vãhanaha

Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha

 

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janéswaraha

Anukoola Shathãvartha Padmi Padma Nibhekshanaha

 

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth

Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho Garudadvajaha

 

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi

Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn Samithanjayaha

 

Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara Sahaha

Maheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha 40

Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba Parmeshvaraha

Karanam Kãranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha

 

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha

Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha

 

Ramo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha

Veera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha

 

Vaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava Prathuhu

Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha

 

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha

Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45

 

Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama Vyayam

Artho Nartho Mahakosho Mahãbhogo Mahadhanaha

 

Anirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo Mahãmakaha

Nakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

 

Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram Sathãngkadhihi

Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

 

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth

Manoharo Jithakrodho Virabãhur Vithãranaha

 

Swãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik Karmakruth

Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50

 

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam

Avignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha Lakshanaha

 

Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha

Aadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu

 

Uththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya Purãthanaha

Sharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro Purdakshinaha

 

Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama

Vinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham Pathihi

 

Jeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha

Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha

 

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha

Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha

 

Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi

Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu

 

Mãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-Ngadhi

Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha

 

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha

Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanãha

 

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha

Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 

 

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha

Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-Rayonijaha

 

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku

Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

 

Shubaangah Shaantidha Srashtã k**udhah Kuvaleshayaha

Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

 

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha

Sreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha

 

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha

Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 

 

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha

Vichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha

 

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha

Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha

 

Archishmã-Narchita k**bho Vishudhaatma Vishodhanaha

Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha

 

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha

Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi

 

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha

Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 

 

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha

Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha

 

Mahakramo Mahakarmã Mahãtejã Mahoragaha

Maha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha Havihi

 

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha

Purna Purayithã Punya Punya Keerti Ranamayaha

 

Manojavas Theerthagaro Vasurédhã Vasupradhaha

Vasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-Havihi

 

Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha

Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 

 

Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo Nalaha

Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhãparãjitaha

 

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman

Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha

 

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam

Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha

 

Suvarnavarno Hemaango Varãngash Santha Nangathi

Veeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas Chalaha

 

Amãni Mãndho Manyo Lokswami Trilokdhruk

Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha 80

 

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm Varaha

Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-Grajaha

 

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi

Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapãt

 

Samãvarto Nivruttãtma Durjayo Duradikramaha

Dhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso Durãrihã

Shubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha

Indra Karma Mahãkarmã Krutakarmã Krutãgamaha

 

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha

Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 

 

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha

Mahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho Mahãnidhihi

 

k**udha Kundhara Kundha Parjanya Pãvano Nilaha

Amrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha

 

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutãpanaha

Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha

 

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha

Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanãshanaha

Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahãn

Adhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha 

 

Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kãmadhaha

Ashrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu Vãhanaha

 

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã Damaha

Aparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo Yamaha

 

Satvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma Pãrayanaha

Abhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha

 

Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu

Ravir Virochana Surya Savithã Ravi-Lochanaha

 

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha

Anirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha

 

Sanãt Sanãt-Anamah Kapila Kapiravyaha

Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha

 

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha

Shabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha

 

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm Varaha

Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha

 

Uttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna Nashanaha

Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha

 

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayãpahaha

Chathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha 

 

Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirãngadhaha

Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parãkramaha

 

Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-Garaha

Urdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava Pranaha

 

Pramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna Jivanaha

Tatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu Jarãthigaha

 

Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita Prapitãmahaha

Yogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna Vãhanaha

Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sãdhanaha

Yagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha Evacha

 

Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna Sãmagãyanaha

Devaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa Nãshanaha

 

Sanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã Dharaha

Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanãyudhaha

 

Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi

 

Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri Chanandhagi

Shreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu 108

(Repeat Three Times)

 

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahãtmanaha

Nãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena Prakeertitham

 

Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi Parikeertayéth

Nãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha

 

Vedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee Bhavet

Vaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat

 

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmãpnuyath

Kãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt Prajãm

 

Bhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-Sthagahamãnasaha

Sahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh 

 

Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-Mevacha

Achalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam

 

Nabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha Vindhati

Bhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa Gunãnvitaha

 

Rogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha Bhandhãnaãth

Bhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha

 

Durgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha Purushotamam

Stuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha

 

Vãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva Parayanaha

Sarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam 

 

Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate Kvachith

Janma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo Pajãyathe

 

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha

Yujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

 

Nakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã Pathihi

Bhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam Purushottame

 

Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor Mahodatihi

Vãsudevasya Veeryena Vidrutãni Mahãtmanaha

 

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam

Jagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram 

 

Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi

Vãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha

 

Sarvãkamãna Mãchãra Prathamam Parikalphithaha

Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha

 

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha

Jangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

 

Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi Karmacha

Vedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam Janãrdhanath

 

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha

Treen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha 

 

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena Keertidam

Padéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha

 

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vãpuyayam

Bhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti Parãbhavam

 

Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti

 

Arjuna Uvacha

Padma Patra Vishãlãksha Padmanãbha Surottama

Bhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava Janãrdhana

 

Shree Bhagavan Uvacha

Yo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi Pãndava

Sohamékena Slokena Stuta Evana Sumshayaha

Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi

 

Vyãsa Uvãcha

Vãsanaadh Vãsudevasya Vasitam Bhuvanatrayam

Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe

Sri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi

 

Parvat Uvacha

Kenopayena Lakhuna Visnor Nãma Sahasrakam

Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho

 

Ishwara Uvacha

Shreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme Manoramé

Sahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané 

Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi

 

Brahmo Uvacha

Namo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru Bãhave

Sahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine Namaha

Sahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama Ithi

 

Sanjaya Uvacha

Etra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur Dharaha

Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama

 

Shree Bhagavan Uvacha

Ananya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu Pãsathe

Tesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham

 

Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha Dhushkrutãm

Dharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge Yuge

 

Artã Vishannã s***hilãscha Bheethã Koreshu Cha Vyathishu Vartamãnãhã

Samkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

 

Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté Swabhãvath

Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.

 

 

Note: you can now download the above song from the link given below:

 

Vishnu Sahasranamam Mp3 Free Download Here

Also See: Jay Adhya Shakti Aarti Lyrics In Gujarati Pdf File Download

Vanshika Arora

A passionate writer with keen interest in the genres like entertainment, political, lifestyle, and many more. Also, a feminist who uses words like a sword to inspire the world.
Back to top button