Indian

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada | Aigiri Nandini Lyrics

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada — The Mahishasura Mardini stotram aslo known as “Aigiri Nandini” is very popular stotra on Goddess Durga by Sri Shankaracharya. Both English and Kananda lyrics of “Aigiri nandini” have been provided below.

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada
Aigiri Nandini Lyrics In Kannada

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada

ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೆಧಿನಿ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನೂಥೆ

ಗಿರಿವರಾ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿಣಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸ್ನಿ ಜಿಷ್ನೂರು

ಭಗವತಿ ಅವರು ಶಿಥಿ ಕಾಂತ ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರ್ರಿಕೂಥೆ

ಜಯಜಯ ಅವರು ಮಹಶಿಶುರ ಮರ್ದನ ರಮ್ಮ ಕಪಾರ್ಡಿಣಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಸುರವರ ವರ್ಶಿನಿ ದುರ್ಧಾರ ಧರ್ಶಿಣಿ ಡುರುಕುಮಾರ್ಷನಿ ಹರ್ಷ ರಾಥೆ

ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ ಥೋಶಿನಿ ಕಿಲ್ಬಿಶಾ ಮೋಶಿಣಿ ಘೋಶರಥೆ

ದನುಜಾ ನಿರೋಶಿನಿ ದತಿಸುತಾ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮಾಡಾ ಷೋಶಿನಿ ಸಿಂಧು ಸುತೆ

ಜಯ ಜಯಾ ಹೇ ಮಹಿಶಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಮ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸೂಥೆ

ಆಯಿ ಜಗದಾಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನಾ ಪ್ರಿಯಾ ವಾಸಿನಿ ಹುಸರಾಥೆ

ಶಿಖಾರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಾ ಅವತಲಾ ಶೃಂಗ ನಿಜಲಾಯ ಮಧ್ಯಾಘತ

ಮಧು ಹುಚ್ಚು ಮಧು ಕೈತಾಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈತಾಭ ಬಾಂಜಿನಿ ರಾಸಾಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಾಮ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸೂಥೆ

ಆಯಿ ಶಥ ಖಾಂದಾ ವಿಖಾಂಡಿತಾ ರುಂಡಾ ವಿತುಂದಿತ ಶುಂಡಾ ಗಜದೀಪಥೆ

ರಿಪು ಗಜ ಗಾಂದಾ ವಿದರ್ಭ ಚಂಡಾ ಪಾರಾಕ್ರಮಾ ಶುಂಡ ಮುರುಗಿದಪಥೆ

ನಿಜ ಭುಜ ದಂಡ ನಿಪತಿಥಾ ಖಾಂಡಾ ವಿಪಥಿತ ಮುಂಡಾ ಭಟಿದಪಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿಣಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಆಯಿ ರಾಣಾ ದುರ್ಮಾದಾಶತ್ರ ವಧಿತಿತ ದುರ್ಧರ ನಿರ್ಜರಾ ಶಕ್ತಿಯುತೂಥ

ಚಾತುರಾ ವಿಚಾರಾ ದುರ್ಯೆನಾ ಮಹಾಶಿವ ದತ್ತಾಕ್ರುಥ್ ಪ್ರಮಥಡಿಪಥೆ

ಡುರಿಥಾ ಡ್ಯುರೀಹ ದುರಾಶಯ ದರ್ಮತಿ ದಾನವಾ ಧುಥಾ ಕೃತಂತಮಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಆಯಿ ಶರಣಾಗತ ವೈರ ವಧುರಾ ವೀರ ವರ್ಭಾಯ ದಯಾಮರೆ

ತ್ರಿಭುವನಾ ಮಸ್ತಕಾ ಶೂಲಾ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿ ಕ್ರುತಮಲಾ ಶೂಲಕೆರೆ

ಡುಮಿ ದುಮಿ ತಮರ ದುಂಧುಬಿ ನಾಡಾ ಮೋಹಿಕಿಕೃತ ತಿಗ್ಮಾಕರ್

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಆಯಿ ನಿಜಾ ಹಂಕ್ರುತಿ ಮಠ ನಿರಾಕ್ರುಥ ಧೂಮ್ರಾ ವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರ ಶಿಖೆ

ಸಮರ ವಿಶೋಶೀ ಸೋನಿತಾ ಭೀಜ ಸಂಧ್ಭಾ ಸಿನಿತಾ ಭೀಜಾಲಥೆ

ಶಿವ ಶಿವ ಶುಂಬ ನಿಶಂಭ ಮಹಾ ಹವಾ ತರ್ಪಿತಾ ಬುದ್ಧ ಪಿಶಚಪಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಧನು ರನ್ನು ಸಂಂಗ ರಣಕ್ಷಣ ಸಂಗೀ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಪುರಾ ದಂಗ ನತಥಕಕೆ

ಕನಕಾ ಪಿಶಾಂಗ ಪ್ರಶಾತ್ಕ ನಿಶಂಗ ರಸದಾಘಾ ಶರುಂಗಾ ಹವವತುಕೆ

ಕೃತ ಚತುರಂಗ ಬಾಲಾ ಖಿತಿ ರಂಗ ಗತದ್ಬಹುರಂಗ ಬಾಲತ್ಕಟೇಕೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಸುರಾಲ್ನಾನಾಥ ತಾಥೀ ತಥೆಹಿ ತಾತಲಾ ನಿಮಿತ ಜಲಸಾರೇಟ್

ಕಕುಭಾಮತಿ ವರಾ ಧೋಂಗಜಾ ಥಾರಕ ಥಾಲಾ ಕುತಹಲ ನಾಟ್ಯರೇಟ್

ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ದಿಂಖಿತಾ ಧಿಮ್ ಧಿಮಿ ತತ್ವ ನಿಧೀರಾ ಮುರುಗದ ನಿನಡರೇಟ್

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿಣಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಜಯ ಜಯ ಜಯಪಯ ಜಯಯಯಯಾ ಶಬ್ದಾ ಪರಸ್ತಾತಿ ತತ್ಪರ ವಿಷ್ವಣ

ಜನ ಜನ ಜಿಂಜಿಮಿ ಜಿಂಕ್ರುತಾ ನೊಪುರಾ ಸಿಂಜಿಥಾ ಮೊಹಿತಾ ಭೂತಪಥೆ

ನಾತಿತಾ ನತಾರಾದ ನಾಟ್ಯನಾತಾ ನಾಕಾ ನಾಟ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾಸುತು

ನಾನು ಸುಮಾನ್ ಸುಮಾನೊಹರ ಕಂಠಿಯೇಥ್ ಅವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ

ಶ್ರೀತಾ ರಜನಿ ರಜನಿ ರಜನಿ ರಜನಿ ರಜನೀಕರ್ ವಕ್ರವಾದರು

ಸುನಾಯನ ವಿಬ್ರಮರಾ ಭ್ರಾಮರಾ ಭ್ರಾಮರಾ ಭ್ರಾಮರಾ ಭರಮದಾಶಿಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಾಶಿಶುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾಸುತು

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹದೇವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಥಾ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರಥೆ

ವಿರಾಚಿತ ವಲ್ಲಿಕಾ ಪಲ್ಲಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಿಲ್ಲಿಕಾ ಭಿಲಿಕಾ ವರ್ಗಾ ವೃಥೆ

ಸಿತಕ್ರೂಥಾ ಪುಲಸಾಮುಲ್ಲಾ ಸಿತರುನ ತಲ್ಲಜಾ ಪಲ್ಲವ ಸಲ್ಲಾಲಿಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಅವಿರಾಲಾ ಗಂದಾ ಗಾಲ್ಮಾಮಾದ ಮಧುರಾ ಮಾತಾ ಮಂಗಾಂಗ ರಾಜಪಥೆ

ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಶೋಶಾ ಭೂತಾ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪಾ ಪೆವೊನಿಧಿ ರಾಜ ಸುಥೆ

ಆಯಿ ಸುಧ ತಿಜಜನ ಲಾಲಾ ಸನ್ಯಾಸಾ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜ ಸುಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಕಮಲಾ ದಲಾಮಾಲಾ ಕೋಮಲಾ ಕಾಂತಿ ಕಲಾ ಕಲೆಯಾಮಾಲಾ ಬಾಲಾ ಲಾಥೆ

ಸಕಲಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಲಾ ನಿಲಯರಾಮ ಕೇಳಿ ಚಾಲತ್ಕಲಾ ಹಂಸ ಕುಲೆ

ಅಲಿಕಲು ಸಂಕುಲಾ ಕುವಾಲಯ ಮಂಡಾಲಾ ಮೌಲಿ ಮಿಲಾಧ್ ಭುಕುಲಲಿಕುಲೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಕಲಾ ಮುರಳಿ ರಾವ ವೀಜಿತಾ ಕೂಜಿತಾ ಲಜ್ಜಿತಾ ಕೋಕಿಲಾ ಮಂಜುಮಾಥೆ

ಮಿಲಿತಾ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಚಿತ ರಂಜಿತಾ ಶೈಲಾ ನಿಕುಂಜಗತೆ

ನಿಜ ಗುಣಾ ಬುಧಾ ಮಹಾ ಶಬರಿ ಗಾನಾ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಬ್ರಥಾ ಕೆಲಿತಾಲೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಕಟಿ ದ ಪೈತಾ ದುಕುಲಾ ವಿಚಿತಾ ಮಾಯುಕಾ ತಿರಸ್ಕ್ರುಥಾ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ

ಪ್ರಾಣಾಥ ಸುರಸುರ ಮೌಲಿ ಮನಿಸ್ಪುರಾ ದಮ್ಶುಲ ಸಂಕಾ ಚಂದ್ರ ರೂಚೆ

ಜಿತಾ ಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿಪೋರ್ಜಿತಾ ನಿರ್ಭಾರ ಕುಂಜಾರ ಕುಂಭಕುಚೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ವಿಜಿಥಾ ಸಾಹರಾಕರಾಕ ಸಾಹರಾಕರಕ ಸರಕಾರಕ ನುತೆ

ಕ್ರುತ ಸುರ ಥಾರಕ ಸಂಧಾರಕರ ಸಂಘರ್ತಾರಕ ಶೀಘ್ರದ ಸೂಥೆ

ಸುರಥಾ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಣಾ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರಥೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಪದಾಕಮಾಲಂ ಕರುಣ ನಿಲಯೆ ವರಿವಸತಿ ಯೋನಧುನಂ ಶೈವ್

ಆಯಿ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾ ನಿಲೈ ಕಮಲಾ ನಿಲಯ ಸ ಕಠಂ ನಾ ಭವೆತ್

ಥವಾ ಪದೇಮೆವ ಪಾರ್ಪಪಾಡಮೇಮನು ಶೀಲಾಯಥೊ ಮಾಮಾ ಕಿಮ್ ನಾ ಷೈವ್

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಕನಕಲಾ ಸತ್ಕಾಳ್ ಸಿಂಧು ಜಲೈರಾನು ಸಿನಕುತೇ ಗುಣ ರಂಗಭೂಂ

ಭಜತಿ ಸಾ ಕಿಮ್ ನಾ ಶಚಿಕುಚಾ ಕುಂಭ ಥಾತಿ ಪರಿ ರಂಭ ಸಿಕನಭವಂ

ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರಾ ವಾಣಿ ನಾಟಮಾರವಾನಿ ನಿವಾಶಿ ಶಿವಂ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಥವಾ ವಿಮಲೆಂದೂ ಕುಲಂ ವದ್ದೆದುಮಲಂ ಸಕಲಂ ನಾನು ಕುಲಾಯಥೆ

ಕಿಮು ಪರುಹುಥಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಮುಖಿ ಸುಮಿಕಿಭಿರಾಶುವವರು ಹೈ ಮುಖಿ ಕೃತ್ಯ

ಮಾಮಾ ಥುಮಾ ಥಾಮ್ ಶಿವಾನಮ ಧಾನೆ ಭವತಿ ಕೃಪಾಯಾ ಕಿಮು ಥಿ ಕೃತ್ಯ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

ಆಯಿ ಮಾಯ್ ದೀನಾ ಡೇಯಲುಥಾಯ ಕ್ರುಪಾಯಿವಾ ಥವಯಾ ಭಾವತಿವಮುಮೆ

ಆಯಿ ಜಗೋಥ ಜಾನನಿ ಕೃಪಾಯಾಸಿ ಯಥಸಿತಾ ಭಾನುತಿಥಿ ರಾಥೆ

ಯಾದುಚಿತ್ಮಾತ್ರ ಭವತೂರಿರಿ ಕುರುತುದುರ್ತಾ ಪಮಪಕುರುಟೆ

ಜಯ ಜಯ ಅವರು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಡಿಣಿ ರಮ್ಯ ಕಪಾರ್ಡಿನಿ ಶೈಲಾ ಸುತೆ

Aigiri Nandini Lyrics In Kannada End Here

Aigiri Nandini Lyrics In English

Aigiri nandini nanditha medhini vishwa vinodini nandanuthe

Girivara vindhya shirodhini vasini vishnu vilasini Jishnunuthe

Bhagawathi he shithi kanta kutumbini bhoori kutumbini bhoorikruthe

Jayajaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe

Suravara varshini durdhara dharshini Durmukhamarshani harsha rathe

Tribhuvana poshini shankara thoshini Kilbisha moshini ghosharathe

Danuja niroshini dithisutha roshini Durmada shoshini sindhu suthe

Jaya Jaya hey mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe

Ayi Jagadamba madamba kadamba Vana priya vasini hasarathe

Shikhari shiromani thunga himalaya Shrunga nijalaya madhyagathe

Madhu madure madhu kaitabha ganjini Kaitabha banjini rasarathe

Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe

Ayi shatha khanda vikhanditha runda vithunditha shunda Gajadipathe

Ripu Gaja ganda vidharana chanda parakrama shunda mrugadipathe

Nija bhuja danda nipathitha khanda Vipaathitha munda bhatadipathe

Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe

Ayi rana durmadaShathru vadhoditha Durdhara nirjjara shakthibruthe

Chathura vichara dhureena mahashiva Duthatkruthe pramathadipathe

Duritha dureeha durashaya durmathi Danava dhutha kruthanthamathe

Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

Ayi sharanagatha vairi vadhuvara Veera varabhaya dhayakare

Tribhuvana masthaka shoola virodhi Shirodhi krutamala shoolakare

Dumi dumi tamara dundhubhi nada maho Mukharikrutha tigmakare

Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

Ayi nija hunkruthi mathra niraakrutha Dhoomra vilochana Dhoomra shikhe

Samara vishoshitha sonitha bheeja Samudhbhava sonitha bheejalathe

Shiva shiva shumbha nishumbha maha hava Tarpitha bhootha pishachapathe

Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

Dhanu ranu sanga ranakshana sanga Parisphura danga natathkatake

Kanaka pishanga prushathka nishanga Rasadbhata shrunga hathavatuke

Krutha chathuranga bala kshithi ranga ghatadbahuranga balathkatake

Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

Suralalanatha tathehi Tathehi tathala nimitha jalasyarate

Kakubhamathi vara dhongaja tharaka thala kuthuhala natyarate

Dhimi dhimi dhinkita dhim dhimi tathva nidhira mrudanga Ninadarate

Jaya Jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shailasuthe

Jaya Jaya japya jayejaya shabda Parastuti tatpara vishvanute

Jana jana jinjimi jinkrutha noopura Sinjitha mohitha bhoothapathe

Natitha nataarda natinata nayaka Natitha natya sugaanarathe

Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

Ayi sumana sumana sumana Sumana sumanohara kanthiyuthe

Shritha rajani rajani rajani Rajani rajaneekara vakthravruthe

Sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramaradhipathe

Jaya Jaya he mahishasura mardini Ramya kapardini shailasuthe

Sahitha mahahava mallama thallika Mallitha rallaka mallarathe

Virachitha vallika pallika mallika billika Bhillika varga Vruthe

Sithakrutha pullasamulla sitharuna Thallaja pallava sallalithe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Avirala ganda galanmada medura Matha matanga rajapathe

Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi Roopa payonidhi raja suthe

Ayi sudha thijjana lala samanasa Mohana manmatha raja suthe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kamala dalaamala komala kanthi Kala kalithaamala bala lathe

Sakala vilasa Kala nilayakrama Keli chalathkala hamsa kule

Alikula sankula kuvalaya mandala Mauli miladh bhakulalikule

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kala murali rava veejitha koojitha Lajjitha kokila manjumathe

Militha pulinda manohara gunchitha Ranjitha shaila nikunjagathe

Nija guna bhootha maha shabari gana Sadguna sambrutha kelithale

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kati thata peetha dukoola vichithra Mayuka thiraskrutha Chandra ruche

Pranatha suraasura mouli manisphura Damshula sannka Chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Vijitha sahasrakaraika sahasrakaraika Sarakaraika nuthe

Krutha sura tharaka sangaratharaka Sangaratharaka soonu suthe

Suratha Samadhi samana Samadhi Samadhi Samadhi sujatharathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi yonudhinam sa shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya Sa katham na bhaveth

Thava padameva parampadamemanu sheelayatho mama kim na shive

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Kanakala sathkala sindhu jalairanu Sinchanuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sa kim na Shachikucha kumbha Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam sharanam kara vani Nataamaravaani nivasi shivam

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam Sakalam nanu kulayathe

Kimu puruhootha pureendu mukhi Sumukhibhirasou hi mukhi kriyathe

Mama thuma tham shivanama dhane Bhavathi krupaya kimu tha kriyathe

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Ayi mai deena dayaluthaya krupayaiva Thvaya bhavthavyamume

Ayi jagatho janani kripayasi Yathasitha bhanumithasi rathe

yaduchithamatra bhavathyurari kuruthadurutha pamapakurute

Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe

Aigiri Nandini Lyrics In English End Here

You can Watch the Aigiri Nandini Video With lyrics Here

Also Read Bethalayil Piranthavarai Lyrics – English and Tamil Lyrics

Utkarsh Kakar

He's the General Manager and Sr. SEO Executive at QuirkyByte. A Tech and gadget enthusiast who loves experimenting with things and is always in a hunt for learning something new, something creative!
Back to top button